شاخص فولی

ابزار مخصوص برای بیرون کشیدن فولی سر میلنگ موتور EF7 در موتور EF7 فولی یا پولی سر میلنگ با ...