شاخص فولی

فولی کش سر میلنگ EF7

ابزار مخصوص برای بیرون کشیدن فولی سر میلنگ موتور EF7 در موتور EF7 فولی یا پولی سر میلنگ با سایر خودرو های متفاوت می بشد به طوری که با فشار توسط ابزار خارج می گردد و با فشار هم نصب… Read More