روش بی کد کردن سمند موتور ملی بایفول و تک سوز

در این روش اول باید با یک پروگرام معتبر از طریق سوکت دیاگ ایسیو را به no kodتبدیل کرد بعد ایسی95320 رانیزبا برنامه بدون کدپروگرام کرد
درسوکت طوسی جای سیمهایh3وg2راباهمدیگر و همچنینh2وh1راباهمدیگر جابه جا کنید{مربوط به کویل هاست}

در سوکت قهوه ای باید دقت کنید سه رشته را باید قطع کرد h3 – g1 – k2 توجه داشته باشید که در اخر دو رشتهh3-k2یکی در مسیر دسته سیم k2ویکی در میسر سوکت ایسیوh3 قطع و اضافه میاد{مربوط به سویچ اینرسی کلید گاز ودیاگ}میباشد
این روش تنها راه حل وصحیحترین روش است.
100درصد بدون مشکل خواهدبود
تگ سوز که خیلی راحته.یعنی پس از
تبدیل به بدون ایمو و ریختن برنامه بیکد روی ایپرام سپس با جابجایی سیمهای کویل (از سوکت طوسی h1 با h2 و g2 با h3——–و سوکت قهوه ای g2 با h3) براحتی روشن میشه.