مکانیزم تعلیق صلب یا یکپارچه

 
تعلیق صلب یا یک پارچه
در این مکانیزم تعلیق، ارتباط دو چرخ چپ و راست توسط لوله یا تیری صلب و یکپارچه برقرارمی شود. از این رو حرکت عمودی یک چرخ بر اثر ناهمواری جاده بر روی عملکرد چرخ دیگر تأثیر می گذارد. در این تعلیق می توان از فنرهای شمشی، مارپیچ استفاده نمود.

هنگام استفاده از فنرهای مارپیچ از آنجایی که فنرهای مارپیچ تنها قادرند نیروی عمودی یا نیروی وزن را تحمل کنند، لذا برای انتقال نیروهای طولی و عرضی از چرخ به بدنه خودرو بالعکس باید از بازوهایی استفاده کرد.