چگونه رله دوبل معیوب را در صورت نداشتن دسترسی برای خرید, از مدار خارج کنیم⁉️

 

رله دوبل را را بیرون کشیده و کنار بگذارید,

در خودروهای زیمنس به پایه شماره 1 و 4 و 13 سوکت رله دوبل برق مثبت بدید

اگر ساژم باشد به پایه های 1 و 4 و 5 و 13 برق میدهیم

اگر بوش باشد مثل ساژم

206 تیپ دو بود به فیوز f4 و f15 و به پایه 8 سوکت مشکی Bm34 برق مثبت میدهیم

اگر تیپ پنج بود فقط به f4 و f15 برق مثبت میدهیم.